logo

 

 

 

 

logo3.jpg

 

 

 

Chang.jpg

                                        - 이철수

 

 

 

 

 

 

                                        문화란,

 

                                        문득 돌아 본 곳에 놓여 있는 먹다 둔 사과와 같습니다.

 

                                        저희는 문화기획, 리서치, 컨설팅, 취재, 사진 촬영 및 렌탈을 하는  대안 문화 집단입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. About
  2. CHANG
  3. Notice
  4. Location
  5. 1:1 Counselling
  6. Planner
  7. Intranet


qrcode